การประชุมผู้ถือหุ้น

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

VDO แนะนำการใช้งานระบบ E-AGM สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือประจำปี 2565

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.)
ณ ห้องเมจิกสาม ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนน กําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.)
ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์
ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30น.
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30น.
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09:30 น.
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09:30 น.
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09:30 น.
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

วันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 09:30 น.
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 09:30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 09:30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

วันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ
ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

วันที่ 4 กันยายน 2552 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

วันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 9:30 น.
ณ ห้องเวอร์โก โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น