ประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ย้อนหลังเป็นดังนี้

Historical Dividend

ปี
วันที่ประกาศจ่ายปันผล
วันจ่ายปันผล
ชนิดเงินปันผล
งวดการจ่ายปันผล
จำนวนเงินที่จ่ายปันผล
อัตราหุ้นปันผลจ่าย
Remark
2565
16/02/2566
16/05/2566
Cash
Annual
0.26
2564
17/02/2565
17/05/2565
Cash
Annual
0.23
2563
19/02/2564
17/05/2564
Cash
Annual
0.11
2562
06/12/2562
30/12/2562
Cash
Annual
1.9282
2561
22/02/2562
24/05/2562
Cash
Annual
0.11
2560
23/02/2561
18/05/2561
Cash
Annual
0.083
2560
24/03/2560
22/05/2560
Cash
Interim
0.08
2559
14/03/2559
19/05/2559
Cash
Annual
0.08
2557
08/08/2557
02/09/2557
Cash
Interim
0.08
2557
27/02/2557
20/05/2557
Cash
Annual
0.08
2556
17/12/2556
15/01/2557
Cash
Interim
0.07
2556
07/05/2556
22/05/2556
Stock
Annual
0.14
7:1
2554
09/05/2554
20/05/2554
Cash
Annual
0.11
2553
31/05/2553
08/06/2553
Cash
Interim
0.10
2552
15/09/2552
23/09/2552
Cash
Interim
0.08
2552
15/09/2552
23/09/2552
Cash
Interim
0.87
2552
30/06/2552
15/07/2552
Cash
Interim
0.10
2552
15/05/2552
27/05/2552
Cash
Annual
0.06
2551
09/05/2551
29/05/2551
Cash
Annual
0.06
2550
05/04/2550
25/05/2550
Cash
Annual
0.60
2549
07/04/2549
26/05/2549
Cash
Annual
0.50
2547
10/05/2547
27/05/2547
Cash
Annual
0.38