ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สถานะทางการเงิน งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม
2560 2561 2562 2563 2564 Q3 2565
สินทรัพย์รวม 11,313 12,905 11,333 10,645 15,068 18,936
หนี้สินรวม 4,068 5,264 7,866 6,607 9,863 12,963
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,245 7,641 3,467 4,038 5,205 5,973
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.69 2.27 1.64 1.89 2.17

รายได้จากการขาย กำไรเบื้องต้น (หน่วย : ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม
2560 2561 2562 2563 2564 9M 2565
รายได้จากการขาย 12,426 15,610 14,962 11,705 17,400 18,689
กำไรเบื้องต้น 999 1,376 949 1,370 1,972 1,594

อัตรากำไรเบื้องต้นและกำไรสุทธิต่อรายได้ (หน่วย : เปอร์เซ็นต์)

  งบการเงินรวม
2560 2561 2562 2563 2564 9M 2565
กำไรเบื้องต้น 8.04% 8.82% 6.34% 8.39% 11.33% 8.53%
กำไรสุทธิ 4.00% 5.10% 6.34% 4.47% 8.06% 6.86%

อัตราส่วนทางการเงิน

  งบการเงิน
2560 2561 2562 2563 2564 Q3 2565
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.04 8.82 6.34 8.39 11.33 8.53
อัตรากำไรสุทธิหลังภาษี (%) 4.00 5.10 2.48 4.47 8.06 6.86
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 4.70 6.90 3.60 7.77 11.56 10.95
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 6.74 10.63 6.68 18.29 30.50 30.66
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
2.81 2.29 1.77 1.52 1.40 1.40
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.10 1.21 1.32 1.44 1.15 1.32
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.69 2.27 1.64 1.90 2.17
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.12 0.10 1.26 0.79 0.85 0.87
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท – ขั้นพื้นฐาน) 0.22 0.37 0.17 0.32 0.65 0.79
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.20 3.37 1.53 1.78 2.40 2.75