ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สถานะทางการเงิน งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์รวม 7,752 10,735 11,313 12,905 11,333 10,645 15,068
หนี้สินรวม 2,071 3,637 4,068 5,264 7,866 6,607 9,863
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,681 7,098 7,245 7,641 3,467 4,038 5,205
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.51 0.56 0.69 2.27 1.64 1.89

รายได้จากการขาย กำไรเบื้องต้น (หน่วย : ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
รายได้จากการขาย 8,119 10,948 12,426 15,610 14,962 11,705 17,400
กำไรเบื้องต้น 926 961 999 1,376 949 1,370 1,972

อัตรากำไรเบื้องต้นและกำไรสุทธิต่อรายได้ (หน่วย : เปอร์เซ็นต์)

  งบการเงินรวม
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
กำไรเบื้องต้น 11.4% 8.80% 8.04% 8.82% 6.34% 8.39% 11.00%
กำไรสุทธิ 25.0% 14.60% 4.00% 5.10% 6.34% 4.47% 8.00%

อัตราส่วนทางการเงิน

  งบการเงิน
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 11.4 8.80 8.04 8.82 6.34 8.39 11.33
อัตรากำไรสุทธิหลังภาษี (%) 25.0 14.6 4.00 5.10 2.48 4.47 8.06
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 25.9 19.3 4.70 6.90 3.60 7.87 11.62
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 37.2 25.8 6.74 10.63 6.68 18.29 30.46
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
2.9 3.0 2.81 2.29 1.77 1.52 1.40
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.1 1.0 1.10 1.21 1.32 1.40 1.36
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.5 0.56 0.69 2.27 1.64 1.90
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น - 0.11 0.12 0.10 1.26 - 0.85
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท – ขั้นพื้นฐาน) 0.90 0.71 0.22 0.37 0.17 0.32 0.65
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.51 3.31 3.20 3.37 1.53 1.83 2.15