ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สถานะทางการเงิน งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
สินทรัพย์รวม 4,979 6,539 6,431 7,752 10,735 11,313 12,905
หนี้สินรวม 2,415 2,243 2,782 2,071 3,637 4,068 5,264
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,564 4,296 3,649 5,681 7,098 7,245 7,641
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.94 0.52 0.76 0.36 0.51 0.56 0.69

รายได้จากการขาย กำไรเบื้องต้น (หน่วย : ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท งบการเงินรวม
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
รายได้จากการขาย 7,704 8,006 8,295 8,119 10,948 12,426 15,610
กำไรเบื้องต้น 751 774 1,029 926 961 999 1,376

อัตรากำไรเบื้องต้นและกำไรสุทธิต่อรายได้ (หน่วย : เปอร์เซ็นต์)

  งบการเงินรวม
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
กำไรเบื้องต้น 9.7% 9.7% 12.4% 11.4% 8.80% 8.04% 8.82%
กำไรสุทธิ 16.2% 20.3% -3.7% 25.0% 14.60% 4.00% 5.10%

อัตราส่วนทางการเงิน

  งบการเงิน
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.7 9.7 12.4 11.4 8.80 8.04 8.82
อัตรากำไรสุทธิหลังภาษี (%) 16.2 20.3 (3.7) 25.0 14.6 4.00 5.10
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 24.7 26.4 (4.2) 25.9 19.3 4.70 6.90
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 51.9 42.9 (7.1) 37.2 25.8 6.74 10.63
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.6 2.4 2.0 2.9 3.0 2.81 2.29
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.6 1.2 1.3 1.1 1.0 1.10 1.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.9 0.5 0.8 0.4 0.5 0.56 0.69
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.3 - 0.0 - 0.11 0.12 0.10
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท – ขั้นพื้นฐาน) 0.64 0.72 (0.13) 0.90 0.71 0.22 0.37
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.29 1.88 1.61 2.51 3.31 3.20 3.37