สิทธิผู้ถือหุ้น

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
หลักเกณฑ์
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องเสนอดังต่อไปนี้
  • เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานงานของบริษัทฯ
  • เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
  • เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  • เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้
 3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  • มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างสมํ่าเสมอ
  • มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด เกี่ยวกับธุรกิจอีเล็กโทรนิกส์ การบริหาร การเงิน การบัญชี รอบรู้เศรษฐกิจระดับสากล มีความรู้กฎหมายทั้งในประเทศและสากล เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้แบบฟอร์มซึ่งแนบไว้ และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ไปยัง