รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อ / สกุล
จำนวนหุ้น
%
1. นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ 1,561,944,732 68.907
2. EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED. 166,752,400 7.356
3. บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 113,539,400 5.009
4. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 38,650,000 1.705
5. Bank Julius Baer & Co.LTD, SINGAPORE 21,630,971 0.954
6. นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 21,285,400 0.939
7. UBS AG SINGAPORE BRANCH 17,670,342 0.780
8. นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์ 10,181,000 0.449
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,816,326 0.389
10. นายศุภโรจ โรจน์วีระ 8,500,300 0.375