รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีดังนี้

ชื่อ / สกุล
จำนวนหุ้น
%
1. นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ 1,580,401,232 72.81
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 179,980,971 8.29
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,470,103 1.50
4. นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 23,011,100 1.06
5. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 22,200,000 1.02
6. นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ 18,608,600 0.86
7. บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 17,406,300 0.80
8. นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 13,300,000 0.61
8. นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 9,500,000 0.44
10. น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต 9,300,000 0.43