รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2566 มีดังนี้

ชื่อ / สกุล
จำนวนหุ้น
%
1. นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ 1,586,365,032 73.67
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 179,980,971 8.36
3. นาย ธีระชัย กีรติเตชากร 29,599,600 1.37
4. นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 23,145,000 1.07
5. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 22,150,000 1.03
6. นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ 20,200,000 0.94
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,989,981 0.93
8. นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 13,600,000 0.63
9. นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 12,050,000 0.56
10. นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต 11,000,000 0.51