รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีดังนี้

ชื่อ / สกุล
จำนวนหุ้น
%
1. นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ 1,586,365,032 73.67
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 179,980,971 8.36
3. นาย ธีระชัย กีรติเตชากร 66,997,300 3.11
4. นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 22,874,600 1.06
5. นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย 22,220,000 1.03
6. นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 16,060,000 0.75
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,616,452 0.68
8. นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 10,667,300 0.50
9. นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ 8,978,005 0.42
10. น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต 8,650,000 0.40