คณะผู้บริหาร

นายสมชาย สิริปัญญานนท์

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

นายอพิรักษ์ แสงสี่

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Mr. Carsten Bremerskov Kaysen

Vice Present of Scandinavia Market