คณะกรรมการบริษัท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการบริษัท

นายตรีขวัญ บุนนาค

กรรมการบริษัท

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

กรรมการบริษัท

นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต

กรรมการบริษัท

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

กรรมการบริษัท