คณะกรรมการบริษัท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายตรีขวัญ บุนนาค

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายราล์ฟโรเบิรต ไทย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสมชาย สิริปัญญานนท์

กรรมการ