ข่าว

รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553

Backมกราคม 17, 2554

ที่ SET001/2554

วันที่ 17 มกราคม 2554

เรื่อง รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (SVI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานครั้ งที่ 5นั้น

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง 30 ธันวาคม 2553 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,149,408 บาท ซึ่งบริษัทฯ

ได้นำเงินทั้งหมดไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2011-01-17_SVI_TH.pdf (Size: 81,040 bytes)