ข่าว

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2)

Backพฤศจิกายน 03, 2553

ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI) ได้แจ้งการครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SVI-W2)โดยมีระยะเวลาแสดงความจำนงการใช้สิทธิระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เป็นผลให้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์SVI จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อหรือขาย SVI-W2 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2553
(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ SVI ในระบบ SETSMART วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(6) แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงห้ามการซื้อหรือขายSVI-W2 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ตามที่บริษัทขอมาและเป็นผลให้ SVI-W2 พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553เป็นต้นไป

Attachments

  • 2010-11-03_SVI_TH.pdf (Size: 35,687 bytes)