ข่าว

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2553

Backพฤศจิกายน 19, 2552

ที่ SET 041/2552

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2553 ดังนี้

1. วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2. วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์)
3. วันอังคารที่ 6 เมษายน วันจักรี
4. วันจันทร์ที่ 12 เมษายน วันสงกรานต์
5. วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
6. วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
7. วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงาน (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม)
8. วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
9. วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
10. วันพฤหัสที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
11. วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม)
12. วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม)
13. วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2009-11-19_SVI_TH.pdf (Size: 99,002 bytes)