ข่าว

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

Backมีนาคม 26, 2552

ที่ SET007/2552

วันที่ 25 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ประชุมวันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 12.00 น. ณ ห้องพาเลซ แปซิฟิค ซิตี้คลับ, อาคารแปซิฟิคเพลส เลขที่ 142 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้:-

1. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-เงินปันผลเป็นจำนวน 0.06 บาทต่อ 1 หุ้น โดยมีกำหนดให้จ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

-วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการ 2 ท่านดังกล่าว คือ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจาก 5 ท่าน เป็น 7 ท่าน โดยเสนอ ดร.พรชัย เปี่ยม สมบูรณ์ และ อีก 1 ท่านกำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาสรรหา

4. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับจำนวนกรรมการ 7 ท่าน

5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 ซึ่งได้ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้งบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2552 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและ เลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

6. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้ง 4

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล ห้องจิมินี่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
2. พิจารณารับทราบรายงานผลงานประจำปี 2551 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2551
5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจาก 5 ท่าน เป็น 7 ท่าน
7. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2552 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2009-03-26_svi001T.pdf (Size: 52,832 bytes)