ข่าว

รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551

Backมกราคม 27, 2552

ที่ SET002/2552

วันที่ 27 มกราคม 2552

เรื่อง รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานครั้งที่ 4 คงเหลือจำนวน 21,666,670 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ นั้น

บริษัท ฯ ขอรายงานผลการใช้เงินส่วนที่เพิ่มทุนตามประกาศของคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน ตั้งแต่ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2551 ถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ว่า บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มดังนี้

ลำดับที่
รายการ
จำนวนเงิน
1.
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
21,666,670 บาท

ซึ่งปัจจุบันไม่มีเงินเพิ่มทุนคงเหลืออยู่แล้ว

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

Attachments

  • 2009-01-27_svi001T.pdf (Size: 32,496 bytes)