ข่าว

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 (SVI-W2)

Backธันวาคม 25, 2551

ที่ SET026/2551

วันที่ 25 ธันวาคม 2551

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 (SVI-W2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI-W2) สามารถใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกวันที่ 15 มกราคม 15 เมษายน 15 กรกฎาคม และ 15 ตุลาคม ของแต่ละปีนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 วันที่ 15 มกราคม 2552 ดังนี้

1. กำหนดวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ วันที่ 15 มกราคม 2552
2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อน วันกำหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น สามัญของบริษัท เวลา 9.00-15.00 น. สำหรับในครั้งนี้ให้ยื่นความจำนง การใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2552
3. ราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ต่อ 1 หุ้นสามัญ
4. อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
5. เอกสารในการยื่นความจำนง

- แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ ครบถ้วนทุกรายการ (แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่ บริษัทฯ หรือสามารถ Download แบบฟอร์มได้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.svi.co.th )

- ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (Slip) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจำนวนหุ้นซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ ตาม Slip จะต้องตรงกับจำนวนที่ระบุในแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ

- ชำระเงินโดยเช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดย ขีดคร่อมสั่งจ่าย

"บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน" ลงวันที่ตามวันที่ใช้สิทธิ จำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้องในกรณีที่เป็น บุคคลธรรมดา / เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลที่รับรองโดย Notary Public หรือ สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้องในกรณีเป็นนิติบุคคล

6. บุคคลและสถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ นางสาวอังคณา ศรศักรินทร์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/10 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 40 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-574-5671 ต่อ 1818
7. เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญและ ต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อ หุ้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 หุ้นสามัญจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียว ทั้งจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

Attachments

  • 2008-12-25_svi001T.pdf (Size: 47,772 bytes)