ข่าว

การเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับ AGM 1/2552

Backธันวาคม 23, 2551

ที่ SET028/2551

วันที่ 23 ธันวาคม 2551

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและชื่อบุคคลเพื่อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://www.svi.co.th ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2551 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2008-12-23_svi001T.pdf (Size: 27,840 bytes)