ข่าว

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2552

Backธันวาคม 02, 2551

ที่ SET027/2551

วันที่ 01 ธันวาคม 2551

เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2552 ดังนี้

1. วันพฤหัสที่
1 มกราคม
วันปีใหม่
2. วันศุกร์ที่
2 มกราคม
วันหยุดชดเชยวันจักรี (วันจันทร์ที่ 6 เมษายน)
3. วันจันทร์ที่
9 กุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา
4. วันจันทร์ที่
13 เมษายน
วันสงกรานต์
5. วันอังคารที่
14 เมษายน
วันสงกรานต์
6. วันพุธที่
15 เมษายน
วันสงกรานต์
7. วันศุกร์ที่
1 พฤษภาคม
วันแรงงาน
8. วันศุกร์ที่
8 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
9. วันอังคารที่
7 กรกฎาคม
วันอาสาฬหบูชา
10. วันพุธที่
12 สิงหาคม
วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
11. วันศุกร์ที่
23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช
12. วันจันทร์ที่
7 ธันวาคม
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13. วันพฤหัสที่
31 ธันวาคม
วันสิ้นปี

 

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

Attachments

  • 2008-12-02_svi001T.pdf (Size: 34,833 bytes)