ข่าว

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม : SVI

Backตุลาคม 29, 2551

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม

ตามที่ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เริ่มทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ : SVI
ทุนเดิม : 1,478,511,180 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 1,478,511,180 หุ้น)
ทุนใหม่ : 1,500,177,850 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 1,500,177,850 หุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 1 บาทต่อหุ้น
จัดสรรให้แก่ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ หุ้นสามัญที่เสนอขายพนักงานหรือ กรรมการ (ESOP-4) จำนวน 21,666,670 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,666,670 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ : 1 บาท ต่อหุ้น
วันใช้สิทธิและชำระเงิน : 15 ตุลาคม 2551

 

Attachments

  • 2008-10-29_svi001T.pdf (Size: 30,254 bytes)