ข่าว

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 (SVI-W2)

Backมิถุนายน 20, 2551

ที่ SET015/2551

วันที่ 20 มิถุนายน 2551

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 (SVI-W2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2549 มีมติให้ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI-W2) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกวันที่ 15 มกราคม 15 เมษายน 15 กรกฎาคม และ 15 ตุลาคม ของแต่ละปีนั้น บริษัทฯ ขอแจ้ง รายละเอียดและกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ดังนี้

1. กำหนดวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ วันที่ 15 กรกฎาคม 2551
2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ -ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวลา 9.00-15.00 น. สำหรับในครั้งนี้ให้ยื่นความจำนงการใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551
3. ราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ -1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ต่อ 1 หุ้น สามัญ
4. อัตราการใช้สิทธิ -ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

5. เอกสารในการยื่นความจำนง

- แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก รายการ (แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัทฯ หรือสามารถ Download แบบฟอร์มได้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.svi.co.th )

- ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (Slip) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจำนวนหุ้นซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ตาม Slip จะต้อง ตรงกับจำนวนที่ระบุในแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

- ชำระเงินโดยเช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยขีด คร่อมสั่งจ่าย "บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน" ลงวันที่ตามวันที่ใช้สิทธิจำนวนเงิน ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้องในกรณีที่เป็นบุคคล ธรรมดา / เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลที่รับรองโดย Notary Public หรือ สำเนาหนังสือ รับรองกระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้องในกรณีเป็นนิติบุคคล

6. บุคคลและสถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ

นางพิศมัย สายบัว
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/10 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 40 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-574-5671 ต่อ 1888

7. เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญและต้องเป็น จำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า หรือ เท่ากับ 100 หุ้นสามัญจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Attachments

  • 20080620_sviT1.pdf (Size: 48,597 bytes)