ข่าว

แจ้งอนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2551

Backพฤษภาคม 09, 2551

ที่ SET013/2551

วันที่ 08 พฤษภาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 วันอังคาร ที่ 08 พฤษภาคม 2551 เวลา 10:00 น. ณ ห้องพาเลซ แปซิฟิค ซิตี้คลับ , อาคารแปซิฟิคเพลส เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ :-

1. รับทราบรายงานและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2551

2. อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบ บัญชี และที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20080509_sviT3.pdf (Size: 37,396 bytes)