ข่าว

รายงานของกรรมการผู้จัดการ ไตรมาส 1 ปี 2551

Backพฤษภาคม 09, 2551

8 พฤษภาคม 2551

รายงานของกรรมการผู้จัดการ
ผลการดำเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2551

ผลประกอบการรวมในไตรมาสนี้มียอดขายมูลค่า 48.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ มี มูลค่าเท่ากับ 1,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน และ.ใกล้เคียงกับยอดขายไตรมาสสี่ของปีก่อน ตามมูลค่ายอดขายที่เป็นเงิน เหรียญสหรัฐ ยอดขายเติบโตตามมูลค่ายอดขายที่เป็นเงินบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อ เทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นร้อยละ9 (อัตราเฉลี่ย ไตรมาสหนึ่งปี 2550 : 35.46 บาท : ไตรมาสหนึ่งปี 2551 : 32.29 บาท : 1 เหรียญสหรัฐ ) ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ ประเภทอุตสาหกรรม และ การสื่อสารโทรคมนาคม เพิ่มขึ้น ทั้งความต้องการของลูกค้า ในยุโรปยังคงมีสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เพิ่มกำลังผลิตเพื่อรองรับการเติบโตนี้

อัตรากำไรเบื้องต้นรวมของบริษัทฯในไตรมาสนี้มีจำนวน 148 ล้านบาท หรือร้อย ละ 9.4 ของรายได้ เพิ่มจากกำไรเบื้องต้นในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 11 ล้าน บาท กำไรเบื้องต้นของบริษัทฯในไตรมาสนี้ มีจำนวน 143ล้านบาท หรือ ร้อยละ 9.1 ของรายได้ ลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรเบื้องต้นในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรเบื้องต้นในไตรมาสก่อน เนื่องด้วย ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น เป็นผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ประกอบกับค่าเสื่อมราคาสูงขึ้น เนื่องจากซื้อเครื่องจักรมาเพิ่มกำลังการผลิต กำไรเบื้องต้นเฉพาะของบริษัท ไม่ต่างจาก งบการเงินรวมอย่างเป็นนัยสำคัญ เนื่องจากโรงงานที่เทียนจินยังดำเนินงานไม่เต็ม ประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมไตรมาสนี้มี จำนวน 51 ล้านบาท และ 63ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 3.2 และ 4 ของยอดขาย ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายทั้งของบริษัทฯและงบการเงินรวม ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนจำนวน 18 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ มีผลเนื่องจากการปรับปรุง รายการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปีก่อน จำนวน 17 ล้านบาท เพราะสามารถได้รับ ชำระในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของไตรมาสสี่ปีก่อน ค่าใช้จ่ายทั้งของบริษัทฯ และงบการเงินรวมลดลงเป็นจำนวน 21 ล้านบาท และ 19 ล้านบาทตามลำดับ

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อยไตรมาสนี้ มีจำนวน 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาส เดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 6.4 เป็นอัตราร้อยละ 7.9 ของยอดขาย เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น การปรับปรุงหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ และ กำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยน กำไรสุทธิรวมของบริษัทฯในไตรมาสนี้ มีจำนวน 113 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 51 กำไร สุทธิรวมในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสสี่ของปีก่อน ลดลงเป็นจำนวน 8 ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท มีผลให้ยอดขายที่เป็นเงินบาทลดลง

ตารางเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน ไตรมาส 1 ปี 2551 และ ปี 2550

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมไตรมาส 1
งบการเงินเฉพาะของบริษัทไตรมาส 1
%
ปี 2551 (ก)
ปี 2550 (ข)
ปี 2551 (ค)
ปี 2550 (ง)
ผลต่าง = (ก)-(ข) (ข)
รายได้สุทธิ
1,579
1,270
1,567
1,272
24%
ต้นทุนขาย
1,431
1,133
1,424
1,134
26%
กำไรขั้นต้น
148
137
143
138
8%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
(63)
(73)
(51)
(69)
(14)%
กำไรจากการดำเนินงาน
85
64
92
69
33%
ดอกเบี้ยรับ (จ่าย)
(2)
(1)
(2)
(0)
200%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
15
4
15
4
275%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)มิใช่ จากการดำเนินงาน
19
9
22
10
111%
กำไรสุทธิก่อนภาษี
117
76
127
83
54%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(4)
(1)
(4)
(1)
300%
กำไรสุทธิหลังหักภาษี
113
75
123
82
51%

เปรียบเทียบงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้ :

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
31 มีนาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
31 มีนาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด
974
559
952
521
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
1,100
1,099
1,085
1,094
ลูกหนี้การค้า-บริษัทย่อย
0
0
14
24
สินค้าคงเหลือ ? สุทธิ
1,341
1,155
1,312
1,133
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
41
22
35
19
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น
3,456
2,835
3,398
2,791
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
27
1
25
1
เจ้าหนี้การค้า
1,029
750
985
740
เจ้าหนี้การค้า-บริษัทย่อย
158
148
181
156
หนี้สินหมุนเวียนอื่น / ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
240
246
228
233
รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น
1,454
1,145
1,419
1,130
เงินทุนหมุนเวียน
2,002
1,690
1,979
1,661
ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ
780
791
888
899
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น
2,782
2,481
2,867
2,560
จัดหาเงินทุนโดย :
หนี้สินระยะยาว
187
3
187
3
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,595
2,478
2,680
2,557
รวมการจัดหาเงินทุนระยะยาวทั้งสิ้น
2,782
2,481
2,867
2,560

ฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2551 มียอด สินทรัพย์หมุนเวียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,398 ล้านบาท และ 3,456 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากยอดสิ้นปีก่อนเป็นจำนวน 607 ล้านบาท และ 621ล้านบาท ตามลำดับ ยอด สินทรัพย์หมุนเวียนของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 415 ล้าน บาทมีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นจำนวน 186 ล้านบาท และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 19 ล้านบาท เงินสดเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 244 ล้านบาท จาก เงินกู้ระยะยาวจำนวน 200 ล้านบาท และลดลงจำนวน 47 ล้านบาทจากการซื้อเครื่องจักร

ยอดหนี้สินรวมของบริษัทฯและงบการเงินรวม มีจำนวน 1,606 ล้านบาท และ 1,641 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดหนี้สินงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากจำนวนหนี้สินรวมของสิ้น ปีก่อนจำนวน 494 ล้านบาท เนื่องด้วยมีกู้ระยะยาวจำนวน 200 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ เพื่อนำมาขยายกำลังผลิต และ เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 279 ล้านบาท เนื่องจากการ ซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในไตรมาสหน้า

ส่วนของผู้ถือหุ้นงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2551 มีจำนวน 2,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเป็นจำนวน 116 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรสุทธิจำนวน 113 ล้าน บาทเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการในไตรมาสนี้ และ เพิ่มขึ้นจำนวน 3ล้านบาทจากการแปลง ค่าเงินสกุลอื่นเป็นเงินสกุลบาทเมื่อมีการทำงบการเงินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นงบการเงิน เฉพาะในไตรมาสนี้มีจำนวน 2,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเป็นจำนวน 123 ล้าน บาท เนื่องจากผลกำไรสุทธิจากผลประกอบการของโรงงานในประเทศไทยในไตรมาสนี้

 

_____________________
(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20080509_sviT2.pdf (Size: 64,782 bytes)