ข่าว

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)

Backพฤษภาคม 09, 2551

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวม

ปี

ไตรมาสที่ 1
2551
2550
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
112,624
74,929
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.08
0.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี

ไตรมาสที่ 1
2551
2550
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
123,415
81,756
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.08
0.06

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"
 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางพิศมัย สายบัว )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Attachments

  • 20080509_sviT1.pdf (Size: 18,575 bytes)