ข่าว

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2551

Backพฤศจิกายน 12, 2550

ที่ SET026/2550

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2551 ดังนี้

1. วันอังคารที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2. วันพุธที่ 2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันจักรี (วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน)
3. วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
4. วันจันทร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
5. วันอังคารที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
6. วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงาน
7. วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
8. วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
9. วันอังคารที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
10. วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
11. วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน)
12. วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13. วันพุธที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20071112_sviT1.pdf (Size: 26,741 bytes)