ข่าว

รายงานของกรรมการผู้จัดการ ไตรมาส 3/2550

Backพฤศจิกายน 02, 2550

2 พฤศจิกายน 2550

รายงานของกรรมการผู้จัดการ
ผลการดำเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2550

ผลประกอบการในไตรมาสนี้มียอดขายงบการเงินรวมมูลค่า 45.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ มีมูลค่าเท่ากับ 1,545ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสก่อนของปีนี้ ตามมูลค่า ยอดขายที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ยอดขายเติบโตตามมูลค่ายอดขายที่เป็นเงินบาท เพิ่มขึ้นร้อย ละ 7 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับ ยอดขายไตรมาสก่อนของปีนี้ ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นตาม ฤดูกาล ความต้องการของลูกค้าในยุโรปยังคงมีสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เพิ่มกำลังผลิต เพื่อรองรับการเติบโตนี้

อัตรากำไรเบื้องต้นรวมของบริษัทฯในไตรมาสนี้ร้อยละ 11.6 ของรายได้ เพิ่มจากกำไร เบื้องต้นในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 1.7 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรเบื้องต้นไตรมาส ก่อนของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ของรายได้ เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโซ่อุป ทาน และ ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนของปีนี้ (อัตราเฉลี่ย ไตรมาสสอง 2550 : 34.58 บาท : 1 เหรียญสหรัฐ : ไตรมาสสามปี 2550 : 33.95 บาท : 1 เหรียญสหรัฐ ) อัตรากำไรเบื้องต้นของบริษัทฯในไตรมาสนี้มีจำนวน 177 ล้านบาท และ กำไรเบื้องต้นจากงบการเงินรวมมีจำนวน 179 ล้านบาท โดยรวมส่วนกำไรเบื้องต้นของ โรงงานที่เทียนจิน

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเฉพาะของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมไตรมาสนี้มี จำนวน 89 ล้านบาท และ 91ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 6 ของยอดขาย ค่าใช้จ่ายทั้งงบ เฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของไตรมาสก่อน เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 33 ล้านบาท และ 29 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯได้ตั้งสำรองเผื่อสินค้า ล้าสมัย และ เผื่อหนี้ศูนย์เพิ่มขึ้น สำหรับลูกค้าในยุโรปรายหนึ่งที่ย้ายฐานการผลิตไปยัง ประเทศจีน ค่าใช้จ่ายส่วนที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว มีจำนวนใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อยไตรมาสนี้ มีจำนวน 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 6 เป็นอัตราร้อยละ 8 ของยอดขาย เนื่องจากรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น จากการขายเครื่องจักรให้บริษัทย่อย ทั้งมีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนถึงแม้จะมี ยอดขายเพิ่มขึ้น กำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ มีจำนวน 106 ล้านบาท สูงกว่ากำไรสุทธิรวมใน ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 25 กำไรสุทธิรวม ของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนของปีนี้ เพิ่มขึ้นจำนวน 23 ล้านบาท

เนื่องด้วยประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับ ที่ 44 บริษัทฯได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบ การเงินเฉพาะของบริษัทฯ จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ซึ่งบริษัทฯได้ใช้นโยบายบัญชี ตามมาตรฐานฉบับใหม่นี้ในปี 2550 และได้ปรับปรุงผลขาดทุนของบริษัทย่อยย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาสสามปี 2548 จนถึงไตรมาสสี่ปี 2549 จำนวน 33 ล้านบาท มีผลทำให้กำไร สะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สิ้นสุด ณ สิ้นปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 31 ล้านบาท บริษัทฯได้ตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 7 ล้านบาท

อนึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว มีผลเฉพาะรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบเฉพาะของบริษัทฯเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวม หรือการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลซึ่งจ่ายที่อัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อยรวมทั้งหมด

ผลกำไรจากงบการเงินรวมของบริษัทฯก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) และ ก่อนหักค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (EBITDA) ในไตรมาสนี้มีจำนวน 87 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 21 และ 33 สำหรับผล กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) และ ก่อนหักค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อม ราคาของสินทรัพย์ (EBITDA) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นใน อัตราร้อยละ 14 สำหรับ EBIT และ อัตราร้อยละ 47 สำหรับ EBITDA และ มี EBIT จำนวน 224 ล้านบาท EBITDA จำนวน 414 ล้านบาท สำหรับการดำเนินงาน 9 เดือน ในปีนี้

ตารางเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน ไตรมาส 3 ปี 2550 และ ปี 2549

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมไตรมาส 3
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
%
ผลต่าง
ปี 2550(ก)
ปี 2549(ข)
ปี 2550(ค)
ปี 2549(ง)
=[ (ก)-(ข) ]/ (ข)
รายได้สุทธิ
1,545
1,444
1,523
1,448
7%
ต้นทุนขาย
1,366
1,301
1,346
1,307
5%
กำไรขั้นต้น
179
143
177
141
2%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
(91)
(67)
(89)
(60)
36%
กำไรจากการ ดำเนินงาน
88
76
88
81
16%
ดอกเบี้ยรับ (จ่าย)
1
(2)
1
(0)
กำไร(ขาดทุน)จาก อัตราแลกเปลี่ยน
10
3
10
3
233%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) มิใช่จากการ ดำเนินงาน
11
8
27
10
38%
กำไรสุทธิก่อนภาษี
110
85
126
94
29%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(4)
(0)
(4)
(3)
กำไรสุทธิหลังหักภาษี
106
85
122
91
25%

เปรียบเทียบงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้ :

หน่วย : ล้านบาท
การเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
30 กันยายน 2550
31 ธันวาคม 2549
30 กันยายน 2550
31 ธันวาคม 2549
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
509
39
455
31
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
1,120
1,079
1,110
1,071
ลูกหนี้การค้า-บริษัทย่อย
0
0
43
38
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
1,337
1,295
1,318
1,259
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
26
25
23
25
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น
2,992
2,438
2,949
2,424
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
0
67
0
66
เจ้าหนี้การค้า
1,150
768
1,143
766
เจ้าหนี้การค้า-บริษัทย่อย
0
0
6
3
หนี้สินหมุนเวียนอื่น/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
194
114
181
109
รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น
1,344
949
1,330
944
เงินทุนหมุนเวียน
1,648
1,489
1,619
1,480
ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ
696
688
802
726
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น
2,344
2,177
2,421
2,206
จัดหาเงินทุนโดย :
หนี้สินระยะยาว
3
21
3
21
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,341
2,156
2,418
2,185
รวมการจัดหาเงินทุนระยะยาวทั้งสิ้น
2,344
2,177
2,421
2,206

ฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2550 มียอด สินทรัพย์หมุนเวียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,949 ล้านบาท และ 2,992 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้น จากยอดสิ้นปีก่อนเป็นจำนวน 525 ล้านบาท และ 554 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดสินทรัพย์ หมุนเวียนของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนในปีนี้ โดยมีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ งบ การเงินรวม จำนวน 657 ล้านบาท และ 734 ล้านบาท ตามลำดับ และ เงินสดสุทธิหลังจากใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน สำหรับงบการเงินของบริษัท และ งบการเงินรวม จำนวน 577 ล้านบาท และ 624 ล้านบาท

ยอดหนี้สินรวมของบริษัทฯและงบการเงินรวม มีจำนวน 1,333 ล้านบาท และ 1,347 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดหนี้สินงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากจำนวนหนี้สินรวมของสิ้นปีก่อนจำนวน 377 ล้านบาท โดยมีจำนวนลดลงเนื่องจากมีการชำระเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวจำนวน 20 ล้านบาท และ 60 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 381 ล้านบาท เนื่องจากซื้อวัตถุดิบมารองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2550 มีจำนวน 2,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากสิ้นปีก่อนเป็นจำนวน 185 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรสุทธิสะสมของปีนี้จำนวน 263 ล้าน บาท และ เพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาทจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน (ESOP1) โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 87 ล้านบาท ในไตรมาสสองปีนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นงบการเงิน เฉพาะในไตรมาสนี้มีจำนวน 2,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเป็นจำนวน 233 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรสุทธิจากผลประกอบการของโรงงานในประเทศไทยใน 9 เดือนปีนี้จำนวน 315 ล้านบาท โดยลดลงเนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลในปีนี้

 

_____________________
(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20071102_sviT3.pdf (Size: 69,906 bytes)