ข่าว

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)

Backพฤศจิกายน 02, 2550

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม

ปี

ไตรมาสที่ 3
งวด 9 เดือน
2550
2549
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
105,506
85,471
263,307
207,548
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.07
0.06
0.18
0.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี

ไตรมาสที่ 3
งวด 9 เดือน
2550
2549
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
121,822
91,417
314,513
226,166
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.08
0.06
0.22
0.16

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"
 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางพิศมัย สายบัว )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Attachments

  • 20071102_sviT2.pdf (Size: 18,497 bytes)