ข่าว

แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2550

Backพฤศจิกายน 02, 2550

ที่ SET024/2550

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2550 วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา 10:30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม แปซิฟิค ซิตี้คลับ อาคารแปซิฟิคเพลส เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ :-

1. รับทราบรายงานและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3/2550

2. อนุมัติงบการเงิน สำหรับไตรมาส 3/2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20071102_sviT1.pdf (Size: 36,891 bytes)