ข่าว

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน:SVI

Backพฤศจิกายน 01, 2550

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

         ตามที่บริษัท เอสวีไ อ จำกัด (มหาชน) (SVI)ได้ดำเนินการเพิ่มทุน จดทะเบียนและขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้ หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้ง แต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ : SVI
ทุนเดิม : 1,464,158,320 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 1,464,158,320 หุ้น)
ทุนใหม่ : 1,478,508,320 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 1,478,508,320 หุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 1 บาทต่อหุ้น
จัดสรรให้แก่ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการจองซื้อ หุ้นสามัญที่เสนอขายพนักงานหรือ กรรมการ(ESOP-4) จำนวน 14,350,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,350,000 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ  : 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ : 1 บาท ต่อหุ้น
วันใช้สิทธิและชำระเงิน :

15 ตุลาคม 2550

Attachments

  • 20071101_sviT1.pdf (Size: 31,118 bytes)