ข่าว

จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเดนมาร์ก

Backกันยายน 20, 2550

ที่ SET 021/2550

วันที่ 20 กันยายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2550 ประชุม เมื่อวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2550 เวลา 13:00- 14:10 น. ณ ห้อง ณ ห้องประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เลขที่ 33/10 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 บริษัทฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมในวาระที่สำคัญ ดังนี้ :-

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550

2. อนุมัติจัดตั้งบริษัท SVI A/S บริษัทย่อยในประเทศเดนมาร์กเพื่อประกอบธุรกิจการค้า ในต่างประเทศโดยมีทุนจดทะเบียนและชำระเป็นจำนวน DKK 500,000.00 (DKK: ห้าแสนถ้วน) หรือเป็นจำนวนเทียบเท่า 3,168,250.-(สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปด พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 กันยายน 2550 DKK 1 = 6.3365 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20070920_sviT1.pdf (Size: 46,426 bytes)