ข่าว

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550

Backสิงหาคม 06, 2550

ที่ SET 020/2550

วันที่ 3 สิงหาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2550 ประชุมเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2550 เวลา 13:10 - 14:15 น. ณ ห้องบอร์ดรูม แปซิฟิค ซิตี้คลับ อาคารแป ซิฟิคเพลส เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมในวาระที่ สำคัญ ดังนี้ :-

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550

2. อนุมัติผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2550

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำไตรมาส 2/2550 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

4. อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

5. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วให้ บริษัท Globe Vision Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐ (สองแสนเหรียญสหรัฐ) เป็น 250,000 เหรียญสหรัฐ (สองแสนห้าหมื่นเหรียญสหรัฐ) เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัท SVI China Limited และอนุมัติมอบอำนาจให้นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เป็นผู้ดำเนินการทำธุระกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในบริษัท Globe Vision Company Limited ได้ทุก ประการ

6. อนุมัติให้บริษัท Globe Vision Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกู้ยืมเงินจำนวน 900,000 เหรียญสหรัฐ (เก้าแสนเหรียญสหรัฐ) จากบริษัท SVI Public Co., Ltd. (SVI)เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัท SVI China Limited และเพื่อที่ SVI China Limited นำไปใช้ลงทุนใน SVI Electronics (Tianjin) Co. Ltd

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20070806_sviT3.pdf (Size: 53,226 bytes)