ข่าว

รายงานของกรรมการผู้จัดการ ของไตรมาส 2 ปี 2550

Backสิงหาคม 06, 2550

3 สิงหาคม 2550

รายงานของกรรมการผู้จัดการ
ผลการดำเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2550

ผลประกอบการในไตรมาสนี้มียอดขายรวมมูลค่า 39.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ มีมูลค่าเท่ากับ 1,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสแรกของปีนี้ ตามมูลค่ายอดขายที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ยอดขายเติบโตตามมูลค่ายอดขายที่เป็นเงินบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาส เดียวกันของปีก่อน และร้อยละ 8.5 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายไตรมาสแรกของปีนี้ ยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าใหม่ที่เริ่มธุรกิจกับบริษัทฯตั้งแต่ปีก่อน ความต้องการของลูกค้าในยุโรปยังคงมีสูงอย่าง ต่อเนื่อง

อัตรากำไรเบื้องต้นรวมของบริษัทฯในไตรมาสนี้ร้อยละ 9.8 ของรายได้ เพิ่มจากกำไรเบื้องต้น ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 9.4 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรเบื้องต้นไตรมาสแรก ของปีนี้ลดลงร้อยละ 1 ของรายได้ เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นร้อยละ 9.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตร มาสเดียวกันของปีก่อน (อัตราเฉลี่ย ไตรมาสสอง 2549 : 38.16 บาท : ไตรมาสสองปี 2550 : 34.58 บาท : 1 เหรียญสหรัฐ ) และร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ (อัตราเฉลี่ย ไตรมาสหนึ่งปี 2550 : 35.46 บาท : 1 เหรียญสหรัฐ ) อัตรากำไรเบื้องต้นของบริษัทฯในไตรมาสนี้มี จำนวน 139 ล้านบาท และ กำไรเบื้องต้นจากงบการเงินรวมมีจำนวน 135 ล้าน เนื่องจากผลขาดทุน ของโรงงานที่เทียนจิน

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมไตรมาสนี้มีจำนวน 56 ล้าน บาท และ 62ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.1 และ 4.5 ของยอดขายตามลำดับ ค่าใช้จ่ายทั้งของ บริษัทฯและงบการเงินรวม เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของไตรมาสก่อน ลดลงเป็นจำนวน 12 ล้านบาท และ 11 ล้านบาทตามลำดับ

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อยไตรมาสนี้ มีจำนวน 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.5 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น จากอัตราร้อยละ 6.5 เป็นอัตราร้อยละ 8.1 ของยอดขาย เนื่องจากรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นจากการขาย เครื่องจักรให้บริษัทย่อย ทั้งมีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนถึงแม้จะมียอดขายเพิ่มขึ้น กำไรสุทธิ รวมของบริษัทฯ มีจำนวน 83 ล้านบาท สูงกว่ากำไรสุทธิรวมในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15.3 กำไรสุทธิรวมของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรก ของปีนี้ เพิ่มขึ้นจำนวน 8 ล้านบาท

เนื่องด้วยประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 บริษัทฯได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ซึ่งบริษัทฯได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานฉบับใหม่นี้ในปี 2550 และได้ปรับปรุงผลขาดทุนของบริษัทย่อยย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาสสามปี 2548 จนถึงไตรมาสสี่ ปี 2549 จำนวน 33 ล้านบาท และ ตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2 ล้าน บาท มีผลทำให้กำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สิ้นสุด ณ สิ้นปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 31 ล้านบาท

อนึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว มีผลเฉพาะรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงิน ลงทุนในบริษัทย่อยในงบเฉพาะของบริษัทฯเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมหรือการดำเนิน ธุรกิจแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายที่อัตรา ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ผลการดำเนินงาน ของบริษัท และ บริษัทย่อยรวมทั้งหมด

ตารางเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน ไตรมาส 2 ปี 2550 และ ปี 2549

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมไตรมาส 2
งบการเงินเฉพาะของบริษัทไตรมาส 2
%
ปี 2550 (ก)
ปี 2549 (ข)
ปี 2550 (ค)
ปี 2549 (ง)
ผลต่าง = [(ก)-(ข)]/ (ข)
รายได้สุทธิ
1,379
1,204
1,370
1,210
14.5%
ต้นทุนขาย
1,244
1,091
1,231
1,095
14.0%
กำไรขั้นต้น
135
113
139
115
19.5%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
(62)
(51)
(56)
(47)
21.6%
กำไรจากการดำเนินงาน
73
62
83
68
17.7%
ดอกเบี้ยรับ (จ่าย)
(1)
(2)
(1)
(2)
(50)%
กำไร(ขาดทุน)จาก อัตราแลกเปลี่ยน
9
8
9
8
12.5%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)มิใช่ จากการดำเนินงาน
8
6
26
7
33.3%
กำไรสุทธิก่อนภาษี
89
74
117
81
20.3%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(6)
(2)
(6)
(2)
200%
กำไรสุทธิหลังหักภาษี
83
72
111
79
15.3%

เปรียบเทียบงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้ :

หน่วย : ล้านบาท
การเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
30 มิถุนายน 2550
31 ธันวาคม 2549
30 มิถุนายน 2550
31 ธันวาคม 2549
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
358
39
345
31
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
1,009
1,079
1,008
1,071
ลูกหนี้การค้า-บริษัทย่อย
0
0
38
38
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
1,182
1,295
1,148
1,259
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
15
25
14
25
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น
2,564
2,438
2,553
2,424
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
39
67
39
66
เจ้าหนี้การค้า
786
768
784
766
เจ้าหนี้การค้า-บริษัทย่อย
0
0
2
3
หนี้สินหมุนเวียนอื่น/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
192
114
175
109
รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น
1017
949
1,000
944
เงินทุนหมุนเวียน
1,547
1,489
1,553
1,480
ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ
689
688
745
726
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น
2,236
2,177
2,298
2,206
จัดหาเงินทุนโดย :
หนี้สินระยะยาว
3
21
3
21
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,233
2,156
2,295
2,185
รวมการจัดหาเงินทุนระยะยาวทั้งสิ้น
2,236
2,177
2,298
2,206

ฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2550 มียอดสินทรัพย์ หมุนเวียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,553 ล้านบาท และ 2,564 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากยอดสิ้นปีก่อน เป็นจำนวน 129 ล้านบาท และ 126 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดสินทรัพย์หมุนเวียนของงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 319 ล้านบาท แต่มีสินค้าคงคลังและยอดลูกหนี้การค้าลดลง จำนวน 113 ล้านบาท 77 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังและการ เก็บเงินจากลูกค้า

ยอดหนี้สินรวมของบริษัทฯและงบการเงินรวม มีจำนวน 1,003 ล้านบาท และ 1,020 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดหนี้สินงบการเงินรวมลดลงจากจำนวนหนี้สินรวมของสิ้นปีก่อนจำนวน 50 ล้านบาท เนื่องด้วยมีการชำระเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวจำนวน 20 ล้านบาท และ 26 ล้านบาท โดยมียอด สำรองค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้น ในไตรมาสนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้นงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2550 มีจำนวน 2,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี ก่อนเป็นจำนวน 77 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรสุทธิสะสมของปีนี้จำนวน 158 ล้านบาท และ เพิ่มขึ้น จำนวน 4 ล้านบาทจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิของพนักงาน (ESOP1) โดยได้มีการจ่ายเงินปัน ผลจำนวน 87 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นงบการเงินเฉพาะในไตรมาสนี้มีจำนวน 2,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเป็นจำนวน 110 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ของโรงงานในประเทศไทยในครึ่งปีนี้จำนวน 193 ล้านบาท แต่ลดลงเนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผล


_____________________________
(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20070806_sviT2.pdf (Size: 66,404 bytes)