ข่าว

รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-1)

Backมิถุนายน 27, 2550

ที่ SET016/2550

วันที่ 26 มิถุนายน 2550

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (ESOP-1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 3,682,533 หน่วย โดยกำหนดให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 6.95 บาท (โดยใช้ราคาเฉลี่ยของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลา 30 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่อนุมัติโครงการ เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน) ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง คือวันที่ครบทุกหนึ่งปีหลังจากได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการใช้สิทธิครั้งนี้ตรงกับ วันที่ 26 มิถุนายน 2550 นั้น ตามที่บริษัทได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทำให้จะ มีผลการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็น จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้คือ 8,431,340 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 0.695 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ ขอรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2550 ดังนี้

บุคคลธรรมดา
สัญชาติ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญ
6
ไทย
5,506,340
5,506,340
1
เดนมาร์ค
750,000
750,000

หลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-1) ยังไม่ได้ ใช้สิทธิจำนวน 2,175,000 หน่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน