ข่าว

การเปลี่ยนพาร์ของ SVI ปรับจำนวนและราคาใช้สิทธิของ SVI-W2

Backพฤษภาคม 15, 2550

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "SVI" และการปรับจำนวน และราคาการใช้สิทธิของ "SVI-W2"

ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI) ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาทนั้น บัดนี้ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว บริษัทแจ้งว่า จะปรับจำนวน และราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SVI-W2) ดังมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 
เดิม
ใหม่
จำนวนหน่วย (หน่วย)
35,872,808
358,728,080
ราคาการใช้สิทธิ
10 Baht/share
1 Baht/share

ทั้งนี้การปรับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ใช้หลักการเดียวกันกับการปรับจำนวนหุ้น สามัญเมื่อมีการปรับมูลค่าที่ตราไว้ (Split par)

ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้หลักทรัพย์ SVI มีการซื้อขายในระบบซื้อขายตามมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ และให้หลักทรัพย์ SVI-W2 มีจำนวน และราคาการใช้สิทธิใหม่ตามที่บริษัทแจ้งมาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป