ข่าว

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์

Backพฤษภาคม 15, 2550

ที่ SET014/2550

วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ได้มีมติ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ทำให้จะมีผลการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว มีผลให้

(SVI-W2)
เดิม : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 35,872,808 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 358,728,080 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น
ESOP-1
เดิม : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 843,134 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 6.95 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 8,431,340 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 0.695 บาทต่อหุ้น
ESOP-4
เดิม : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 3,766,667 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 37,666,670 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

สำเนาเรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด