ข่าว

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SVI-W2

Backธันวาคม 25, 2549

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า :SVI-W2

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ฯได้สั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 จำนวน 35,872,808 หน่วย เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป โดยจัดอยู่ในหมวดใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SVI-W2"

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ SVI-W2ในระบบบริการข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART)