ข่าว

รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

Backธันวาคม 22, 2549

(F 53-5)

แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
22 ธันวาคม 2549

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SVI-W2)
จำนวนที่เสนอขาย 35,872,808 หน่วย
จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญของบริษัท ฯ วันที่ 12 ธันวาคม 2549 ในอัตราส่วน 4 หุ้น สามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาขายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยละ 0 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 15 ธันวาคม 2549
อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ ของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงใน ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิ ทุกวันที่ 15 มกราคม 15 เมษายน 15 กรกฎาคม 15 ตุลาคม ของแต่ละปี หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1 ปี โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2551 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 14 ธันวาคม 2553
กำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 15 ธันวาคม 2549

 

2. ผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

[ / ] ขายได้หมดทั้งจำนวน

[ ] ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน- หน่วย โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับใบสำคัญ แสดงสิทธิที่เหลือดังนี้-

 

3. รายละเอียดการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ลงทุนสัญชาติไทย
ผู้ลงทุนต่างประเทศ
รวม
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
39
1,848
9
13
1,909
จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จองซื้อ
1,210,834
8,709,062
25,928,768
24,144
35,872,808
ร้อยละของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายทั้งหมด
3.38
24.28
72.28
0.07
100.00

 

4. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนเงินรวม บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรในครั้งนี้ จะมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตาม อัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งกองทุน Asia Pacific Electronic (BVI) Limited ในฐานะ ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แสดงความจำนงที่สละสิทธิที่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่ไม่เพียงพอ เพื่อให้ใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนเพียงพอต่อการจัดสรร

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

ลงชื่อ


(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
กรรมการ

ลงชื่อ


(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)
กรรมการ