ข่าว

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2550

Backธันวาคม 19, 2549

วันที่ 19 ธันวาคม 2549

เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2550 ดังนี้

1. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2. วันอังคารที่ 2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันจักรี (วันศุกร์ที่ 6 เมษายน)
3. วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม)
4. วันศุกร์ที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
5. วันจันทร์ที่ 16 เมษายน วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน)
6. วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงาน
7. วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
8. วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วัน อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม)
9. วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมฯสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม)
10. วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 14 เมษายน)
11. วันอังคารที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
12. วันพุธที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13. วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน