ข่าว

วอร์แรนท์-2: วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

Backพฤศจิกายน 24, 2549

ที่ : SET019/2549

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เลขที่ 33/10 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 บริษัทฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมในวาระที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ซึ่งมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 35,872,808 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จัดสรรในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ได้กำหนดวันที่ใช้สิทธิโดยให้สามารถใช้สิทธิได้ทุกไตรมาส ในวันที่ 15 มกราคม วันที่ 15 เมษายน วันที่ 15 กรกฎาคมและวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2551

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ที่ประชุมจึงกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯในวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เวลา 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน