ข่าว

รายงานผลการใช้สิทธิ ESOP-4 ครั้งที่ 1

Backตุลาคม 19, 2549

ที่ : SET015/2549

วันที่ 18 ตุลาคม 2549

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (ESOP-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 5,500,000 หน่วย โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 10.00 บาท ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีรายละเอียดการใช้สิทธิดังนี้

วันใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือวันที่ 15 ตุลาคม 2549 วันใช้สิทธิครั้งที่ 2 คือวันที่ 15 มกราคม 2550
วันใช้สิทธิครั้งที่ 3 คือวันที่ 15 เมษายน 2550 วันใช้สิทธิครั้งที่ 4 คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2550
วันใช้สิทธิครั้งที่ 5 คือวันที่ 15 ตุลาคม 2550 วันใช้สิทธิครั้งที่ 6 คือวันที่ 15 มกราคม 2551
วันใช้สิทธิครั้งที่ 7 คือวันที่ 15 เมษายน 2551 วันใช้สิทธิครั้งที่ 8 คือวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
วันใช้สิทธิครั้งที่ 9 คือวันที่ 15 ตุลาคม 2551  


          สำหรับการใช้สิทธิครั้งนี้ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม 2549 นั้น บริษัทฯ ขอรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2549 ดังนี้

บุคคลธรรมดา
สัญชาติ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญ
3
ไทย
1,508,333
1,508,333

หลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 3,991,667 หน่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

       (นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน