ข่าว

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : SVI

Backกรกฎาคม 21, 2549

          ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

 

ชื่อย่อ : SVI
ทุนเดิม : 1,434,912,320 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 143,491,232 หุ้น)
ทุนใหม่ : 1,441,168,650 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 144,116,865 หุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
จัดสรรให้แก่ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายพนักงานหรือกรรมการ (ESOP) จำนวน 625,633 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 625,633 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ : 6.95 บาท ต่อหุ้น
วันใช้สิทธิและชำระเงิน : 26 มิถุนายน 2549