ข่าว

การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

Backกรกฎาคม 19, 2549

ที่ SET012/2549

18 กรกฎาคม 2549

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

         บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว จากทุน 1,434,912,320 บาท เป็นทุน 1,441,168,650 บาท เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2549

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

       (นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน