ข่าว

รายงานผลการใช้สิทธิ ESOP-1

Backมิถุนายน 27, 2549

ที่ SET011/2549

วันที่ 26 กรกฎาคม 2549

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (ESOP-1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 3,682,533 หน่วย โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 6.95 บาท (โดยใช้ราคาเฉลี่ยของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทที่ซื้อ ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลา 30 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะ กรรมการที่อนุมัติโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน) ในอัตราส่วน ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง คือวันที่ครบทุกหนึ่งปี หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับ การใช้สิทธิครั้งนี้ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2549 นั้น

บริษัทฯ ขอรายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2549 ดังนี้

บุคคลธรรมดา สัญชาติ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญ
6 ไทย 550,633 550,633
1 เดนมาร์ค 75,000 75,000

          หลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-1) ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 918,134 หน่วย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

       (นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน