ข่าว

แจ้งสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

Backพฤษภาคม 23, 2549

ที่ : SET008/2549

วันที่ 22 พฤษภาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2549 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งสาระสำคัญของมติที่ประชุมของ คณะกรรมการครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ซึ่งได้แจ้งไว้ต่อสาธารณชน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2549

บริษัทฯ ขอเรียนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2549 เวลา 9:00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล ห้องเมจิก 1 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบ วาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

2. พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 จำนวน 35,872,808 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 2

4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 3

5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และเสนอให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 เวลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 จะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน