ข่าว

แบบรายงานการเพิ่มทุน

Backพฤษภาคม 09, 2549

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 8 พฤษภาคม 2549

          ข้าพเจ้าบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ระหว่างเวลา 15.10 ถึง 16.00 เกี่ยวกับการ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,505,349,990 บาท เป็น 1,864,078,070 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 35,872,808 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 358,728,080 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 35,872,808 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท รวม 358,728,080 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่
จำนวนหุ้น
อัตราส่วน(เดิม : ใหม่)
ราคาขายต่อหุ้น (บาท)
วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
หมายเหตุ
จัดสรรเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
35,872,808 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ต่อ1 หุ้นสามัญใหม่
-
-
 

 

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทเพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้เงินทุนสำหรับการขยายงานในอนาคต

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
สิทธิในการรับเงินปันผลในอนาคตเมื่อบริษัทมีกำไรจากการประกอบการ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน