ข่าว

อนุมัติงบการเงิน Q1/2549 และอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ 2

Backพฤษภาคม 09, 2549

ที่ : SET007/2549

วันที่ 8 พฤษภาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 ประชุม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ห้องประชุม บอร์ด อาคารแปซิฟิค ซิตี้ คลับ เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 15.10 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมในวาระที่สำคัญ ดังนี้

วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549

วาระที่ 2
อนุมัติผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2549

วาระที่ 3
อนุมัติงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2549 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและ ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4
อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 จำนวน 35,872,808 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
การเสนอขาย/การจัดสรร : จัดสรรในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ( หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
จำนวน : 35,872,808 หน่วย
ราคาเสนอขาย : ไม่มี
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ : 10 บาท
ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้สิทธิ : ทุกไตรมาส หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 1 ปี
ระยะเวลาการเสนอขาย : 1 ปี ภายหลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การจดทะเบียน : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ จะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 

วาระที่ 5
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 358,728,080 บาท (สามร้อย ห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันแปดสินบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,505,349,990 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,864,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,872,808 หุ้น (สามสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 4

วาระที่ 7
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่บริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 4 ข้างต้น

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

        (นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน