ข่าว

รายงานของกรรมการผู้จัดการ ผลการดำเนินงาน Q1/2549

Backพฤษภาคม 09, 2549

8 พฤษภาคม 2549

รายงานของกรรมการผู้จัดการ ผลการดำเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2549

ผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2549 ก่อนนำผลขาดทุนจากบริษัทย่อยมารวม แสดง ยอดกำไรสุทธิหลังหักภาษีมีจำนวน 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 21 ล้านบาท หรือเพิ่ม ขึ้นในอัตราร้อยละ 60% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 5.6 ของยอดรายรับ ทั้งนี้มีผลมาจากต้นทุนค่าวัตถุดิบลดลง และค่า ใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงเนื่องจากผลิตในโครงการที่ได้รับส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนเพิ่มขึ้น ผลประกอบการขาดทุนจากบริษัทย่อยในไตรมาสนี้มีจำนวน 5.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการขาดทุนจากโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน เนื่องจากเพิ่งเริ่ม มีการผลิตในเดือนมีนาคมปีนี้ มีผลทำให้งบการเงินรวมของบริษัทมียอดกำไรสุทธิ 50.4 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับไตรมาสสี่ปีก่อน ผลกำไรสุทธิลดลงจำนวน 35.6 ล้านบาท เนื่องจากเป็น ยอดขายที่ลดลงตามฤดูกาล และ ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเปรียบ เทียบกับยอดรายรับในไตรมาส 1 ปี 2549 เนื่องจากวัตถุดิบที่ซื้อมาในไตรมาสสี่ปี 2548 เมื่อแปลงค่าราคาที่ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินบาทในอัตรา 40.95 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ โดย วัตถุดิบเหล่านี้ได้นำมาใช้ในการผลิต เป็นต้นทุนสินค้าขายในไตรมาส 1 ปี 2549 โดยรายได้ จากการขายไตรมาส 1 ปี้นี้ แปลงเป็นเงินบาทในอัตราเฉลี่ยที่ 39.28 บาท ต่อ 1เหรียญสหรัฐ

กำไรเบื้องต้นในไตรมาสนี้มีจำนวน 83 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 ของรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ของรายได้ เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน กำไรเบื้องต้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปีก่อน ลดลงร้อยละ 2 ของรายได้ เนื่องด้วยเงินบาทที่มีค่าแข็งขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กำไร เบื้องต้นรวมกับบริษัทย่อยไม่แตกต่างจากกำไรเบื้องต้นของบริษัทฯมากเป็นสาระสำคัญ เนื่องจาก โรงงานในเทียนจิน ประเทศจีนเพิ่งเริ่มมีการผลิตในเดือนมีนาคมปีนี้

ยอดขายในไตรมาสนี้มีมูลค่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ มีมูลค่าเท่ากับ 997 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยอดขายลดลงเนื่องจาก เลิกการผลิตให้ลูกค้าบางรายที่ไม่มีมูลค่าส่วนเพิ่ม เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาส 4 ของปีก่อน ยอดขายลดลงร้อยละ 3.8 เนื่องจากความต้องการสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และ โสตวีดีทัศน์ ลดลง ส่วนความต้องการของสินค้าประเภทระบบควบคุมอุตสาหกรรมยังคงมีสูง อย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ ไตรมาสนี้มีจำนวน 42 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.2 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายนี้ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงเป็น จำนวน 2 ล้านบาท งบการเงินรวมไตรมาสนี้มีค่าใช้จ่าย จำนวน 47 ล้านบาท มีผลมาจาก รวมค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยของโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน ค่าใช้จ่ายในการขายและ การบริหารทั้งของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมมีจำนวนใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ปี 2548

 

ตารางเปรียบเทียบกำไรขาดทุนไตรมาส 1 ปี 2549 และ 2548

 
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
%
หน่วย : พันบาท
ไตรมาส 1 2549
(ก)
ไตรมาส 1 2549
(ข)

ไตรมาส 1 2548
(ค)

ผลต่าง = (ก)-(ค)
(ค)
รายได้สุทธิ
996,544
997,402
1,129,649
-12%
ต้นทุนขาย
912,575
914,133
1,061,257
-14%
กำไรขั้นต้น
83,969
83,269
68,392
23%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
(46,856)
(41,595)
(44,050)
6%
กำไรจากการดำเนินงาน
37,113
41,674
24,3425
2%
ดอกเบี้ยรับ (จ่าย)
166
166
(1,588)
-60%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
4,400
4,400
7,875
-44%
กำไร (ขาดทุน) จากบริษัทย่อย
(5,351)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)มิใช่จากการดำเนินงาน
8,802
9,592
4,690
105%
กำไรสุทธิก่อนภาษี
50,481
50,481
35,319
43%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(104)
(104)
(2,232)
-95%
กำไรสุทธิหลังหักภาษี
50,377
50,377
33,087
52%


เปรียบเทียบงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้ :

 
31 มีนาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน เฉพาะ
งบการเงินรวม
งบการเงิน เฉพาะ
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
791
792
764
764
สินค้าคงเหลือ- สุทธิ
1,076
1,075
940
940
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
45
45
27
27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น
2,096
2,072
2,031
2,013
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
0
0
0
0
เจ้าหนี้การค้า
643
641
565
567
หนี้สินหมุนเวียนอื่น / ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
133
138
139
137
รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น
776
779
704
704
เงินทุนหมุนเวียน
1,320
1,293
1,327
1,309
ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ์ และสินทรัพย์
698
725
657
677
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น
2,018
2,018
1,984
1,986
จัดหาเงินทุนโดย :
หนี้สินระยะยาว
56
56
74
74
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,962
1,962
1,911
1,911
รวมการจัดหาเงินทุนระยะยาวทั้งสิ้น
2,018
2,018
1,985
1,985