ข่าว

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-2)

Backพฤษภาคม 09, 2549

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

 
ไตรมาสที่ 1
ปี
2549
2548
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
50,377
0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.35
0.00

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

 

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
                         ( นางพิศมัย สายบัว )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ