ข่าว

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)

Backกรกฎาคม 28, 2549

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

สอบทาน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (หน่วย : พันบาท)

 
ไตรมาสที่ 2
งวด 6 เดือน
ปี
2549
2548
2549
2548
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
71,700
67,154
122,077
100,241
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.50
0.47
0.85
0.70

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________

                            ( นางพิศมัย สายบัว )
              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
                    ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ