ข่าว

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-2)

Backกรกฎาคม 28, 2549

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)


สอบทาน
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

 
ไตรมาสที่ 2
งวด 6 เดือน
ปี
2549
2548
2549
2548
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
71,700
0
122,077
0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.50
0.00
0.85
0.00

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"ลงลายมือชื่อ _______________________
                          ( นางพิศมัย สายบัว )
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
                    ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ