ข่าว

อนุมัติงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2549

Backกรกฎาคม 28, 2549

ที่ : SET014/2549

วันที่ 28 กรกฎาคม 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ห้องประชุม บอร์ด อาคารแปซิฟิค ซิตี้ คลับ เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการ ประชุมในวาระที่สำคัญ ดังนี้

  1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2549

  2. อนุมัติผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2549

  3. อนุมัติงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2549 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและ ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

  4. รับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ผ่าน รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

  5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ รายนาม กรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ออกตามวาระและกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง คือ
    1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
    2. นายตรีขวัญ บุนนาค

  6. อนุมัติให้บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัท SVI Electronics (Tianjin) ซึ่งกู้เงินเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในประเทศจีนหรือ ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในประเทศจีน ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลอื่นที่เทียบเท่า

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

       (นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน