ข่าว

รายงานของกรรมการผู้จัดการ ไตรมาส 2 ปี 2549

Backกรกฎาคม 28, 2549

28 กรกฎาคม 2549

รายงานของกรรมการผู้จัดการ ผลการดำเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2549

          ผลประกอบการของไตรมาส 2 ปี 2549 แสดงยอดกำไรสุทธิหลังหักภาษีมีจำนวน 71.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 21 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นใน อัตราร้อยละ 42% และ 7% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนปีนี้ และ ไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 ของยอดรายรับ เมื่อเทียบกับไตรมาส แรกปีนี้ ทั้งนี้มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในอัตราร้อยละ 24% และ 12% จาก ยอดขายไตรมาสแรก และ ไตรมาสเดียวกันปีก่อน ผลประกอบการขาดทุนจากบริษัทย่อย ในไตรมาสนี้มีจำนวน 7.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการขาดทุนจากโรงงาน ที่เทียนจิน ประเทศจีน เนื่องจากมีรายได้น้อยเพราะเพิ่งเริ่มมีการผลิตและอยู่ในระหว่าง เตรียมการเพื่อให้ได้การรับรอง ISO 9002 สืบเนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท จากอัตราแลกเปลี่ยน ในอัตราเฉลี่ยของไตรมาสสองปีก่อนที่ 39.99 บาท ต่อ 1 เหรียญ สหรัฐ เปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของไตรมาสสองปีนี้ที่ 38.16 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ มีผลกระทบให้รายได้เมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทลดลง 58 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.6

          ยอดขายในไตรมาสนี้มีมูลค่า 31.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ มีมูลค่าเท่ากับ 1,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสแรกของปีนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าใหม่ที่ เริ่มธุรกิจกับบริษัทฯปลายปีก่อนมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และความต้องการของสินค้าประเภทระบบ ควบคุมอุตสาหกรรมยังคงมีสูงอย่างต่อเนื่อง

          กำไรเบื้องต้นในไตรมาสนี้มีจำนวน 113 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.4 ของรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ของรายได้ เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีนี้ กำไรเบื้องต้นเมื่อเทียบ กับไตรมาส 2 ปีก่อนอยู่ในอัตราเดียวกัน กำไรเบื้องต้นเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปีนี้ เนื่องจากสัดส่วนการผลิตสินค้าที่ใช้ต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลงมีเพิ่มขึ้น และ เนื่องจากต้นทุนวัตถุ ดิบลดลงเป็นผลจากการนำเข้าวัตถุดิบในอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนของรายได้

          ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ ไตรมาสนี้มีจำนวน 46 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายนี้ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงเป็นจำนวน 4 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งสำรองสินค้าเผื่อสินค้าล้าสมัยลดลง งบการเงินรวมไตรมาสนี้มี ค่าใช้จ่าย จำนวน 51 ล้านบาท มีผลมาจากรวมค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยของโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารทั้งของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมเพิ่มขึ้น จากไตรมาสแรกปีนี้มีจำนวน 5 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนพนักงานสำหรับหน่วยงาน การพํฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ

ตารางเปรียบเทียบกำไรขาดทุนไตรมาส 2 ปี 2549 และ 2548

 
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
%
หน่วย : พันบาท
ไตรมาส 2
2549
(ก)
ไตรมาส 2
2549
(ข)
ไตรมาส 2
2548
(ค)
ผลต่าง
= (ก)-(ค)
(ค)
รายได้สุทธิ
1,204,305
1,210,015
1,128,910
7%
ต้นทุนขาย
1,091,290
1,095,356
1,023,449
7%
กำไรขั้นต้น
113,015
114,659
105,461
7%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
(51,242)
(46,350)
(50,189)
2%
กำไรจากการดำเนินงาน
61,773
68,309
55,272
12%
ดอกเบี้ยรับ (จ่าย)
(1,986)
(2,089)
(1,534)
29%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
7,753
7,753
4,197
85%
กำไร (ขาดทุน) จากบริษัทย่อย
(7,321)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) มิใช่จากการดำเนินงาน
6,346
7,234
10,772
-41%
กำไรสุทธิก่อนภาษี
73,886
73,886
68,707
8%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(2,186)
(2,186)
(1,553)
41%
กำไรสุทธิหลังหักภาษี
71,700
71,700
67,154
7%


เปรียบเทียบงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้ :


 

 
30 มิถุนายน 2549
31 ธันวาคม 2548
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111 90 301 282
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 969 975 764 764
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,227 1,224 940 940
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 26 25 26 27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 2,333 2,314 2,031 2,013
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น 0 0 0 0
เจ้าหนี้การค้า 853 853 565 567
หนี้สินหมุนเวียนอื่น /ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 167 164 139 137
รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 1,020 1,017 704 704
เงินทุนหมุนเวียน 1,313 1,297 1,327 1,309
ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ 693 722 657 676
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,006 2,019 1,984 1,985
จัดหาเงินทุนโดย :
หนี้สินระยะยาว 44 57 73 74
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,962 1,962 1,911 1,911
รวมการจัดหาเงินทุนระยะยาวทั้งสิ้น 2,006 2,019 1,984 1,985

 

         ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2549 มียอดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดสิ้นปีก่อนเป็นจำนวน 338 ล้านบาท เนื่องจากมีสินค้าคงคลัง เพิ่มขึ้นจำนวน 287 ล้านบาท และยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นจำนวน 205 ล้านบาท โดยเงินสดลดลงเป็น จำนวน 189 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น และ ต้องจัดเตรียมวัตถุดิบทั้งประเภทมี สารตะกั่ว และ ประเภทปลอดสารตะกั่ว เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นการผลิตแบบ ปลอดสารตะกั่ว และรองรับการเพิ่มขึ้นของยอดขายในไตรมาสหน้า

          บริษัทได้ให้บริษัทในเครือคือ Globe Vision Corp กู้เงินเป็นจำนวนทั้งหมด 58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดสิ้นปีก่อนจำนวน 22 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนในบริษัทย่อยในฮ่องกงและเพื่อนำไป ลงทุนในเทียนจีน ประเทศจีน

         ยอดหนี้สินรวมของบริษัทฯมีจำนวน 1,064 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวนหนี้สินรวมของ สิ้นปีก่อนจำนวน 287 ล้านบาท เนื่องด้วยมียอดเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น โดยมียอดเงินกู้ระยะยาวลดลงจากจำนวน 31 ล้านบาท เนื่องจากได้ชำระหนี้บางส่วนในปีนี้

          ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ. วันสิ้นไตรมาสนี้มีจำนวน 1,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเป็น จำนวน 51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เนื่องจากผลกำไรสุทธิจำนวน 122 ล้านบาทเพิ่มขึ้น จากผลประกอบการในปีนี้ โดยส่วนของเจ้าของลดลง 72 ล้านบาทจากการจ่ายเงินปันผล

 

(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
          กรรมการผู้จัดการ