ข่าว

รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

Backตุลาคม 15, 2551

ที่ SET021/2551

วันที่ 15 ตุลาคม 2551

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ จำนวน 35,872,808 หน่วย โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิใน การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 10.00 บาท ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น กำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 มกราคม 15 เมษายน 15 กรกฎาคม และ 15 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามที่บริษัทได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทำให้มีผลการเปลี่ยนแปลง อัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้ง นี้คือ 358,725,220 หน่วย โดยที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ด้วยราคา การใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิภายใน 5 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งนี้ตรงกับ วันที่ 15 ตุลาคม 2551

สำหรับการใช้สิทธิครั้งนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม 2551 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ

หลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 358,725,220 หน่วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2008-10-15_svi002T.pdf (Size: 28,019 bytes)