SVI-W3

ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 (07:00)

ชื่อย่อหุ้น: SVI-W3 สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.01 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.01 - 1.95

 

Chart Type
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น